Rejestracja

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest, Koba Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Mieszka I 4 lok 226, 15-054, NIP: 966-209-88-18, REGON: 362156470 (dalej Administrator). W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych z Administratorem można się skontaktować przy pomocy numerem 85 333 33 33, listownie i osobiście pod adresem ul. Piastowska 11, 15-207 Białystok oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres iod@koba.pl
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres iod@koba.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu 85 333 33 33.
3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:
a) umożliwienia zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji,
b) umożliwienia zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
c) umożliwienia założenia i zarządzania kontem
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest:
a) niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną,
b) niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
5. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mają pracownicy i podwykonawcy Administratora odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi księgowe, IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Dane osobowe mogą być również udostępnione uprawnionym do tego organom państwowym.
6. Okresy przechowywania danych osobowych Użytkowników są następujące:
a) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych – są przechowywane przez okres korzystania przez Użytkownika z tych usług zgodnie z Regulaminem. Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane osobowe Użytkownika w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, będą przechowywane jeszcze przez okres 3 lat dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z t
ych usług; b) Dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia rachunkowości Administratora – są przechowywane do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
7. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
· żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
· w przypadku, w którym dane przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją,
· wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Konsekwencją niepodania danych osobowych w tych celach przez Użytkownika jest brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.
9. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
Więcej